fbpx

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Read more...

Accept cookies

POLITYKA

Administratorem wszelkich danych osobowych powierzonych przez Użytkowników oraz Klientów, pozostaje HIGH FREQUENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Różana 12/1, 30-305 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526525, NIP 6762480131, dalej zwana „Agencją”.

Administrator (Agencja) oświadcza, że gromadzi dane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

High Frequency nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się z osobą nadzorującą ten proces, pod adresem mailowym office@highfrequency.pl.

Dane osobowe gromadzone są w celu zawierania oraz realizacji umów pomiędzy Agencją a Klientem. High Frequency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie wykorzystuje również dane osobowe w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem po wypełnieniu przez niego formularza kontaktowego na stronie internetowej www.highfrequency.pl.

Administrator (Agencja) przechowuje dane osobowe przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 5 lat od czasu jej wygaśnięcia.

Administrator (Agencja) gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody Klienta. W każdej chwili Klient ma możliwość cofnięcia swojej zgody. Cofniecie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może się wiązać z utratą możliwości świadczenia przez Agencję usług oraz wykonywania umów zawartych z Klientem. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Klientowi następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
  • podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Chcąc usunąć dane osobowe z zasobów High Frequency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, należy skontaktować się mailowo z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, pod adresem office@highfrequency.pl

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Klienta, jego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

Kontakt

Poznaj nas bliżej

office@highfrequency.pl

+48 737 448 898